Pri súťažiach v lukostreľbe podľa pravidiel World Archery je definovaný čas ktorý má strelec k dispozícii na vystrelenie príslušného počtu šípov. Napríklad v terčovej a halovej lukostreľbe je to počas kvalifikácie a eliminácii ak sa nestrieľajú alternatívnym spôsobom 40 sekúnd na šíp. Z tohto času a počtu šípov pre danú súťaž, vieme povedať koľko času má strelec k dispozícii. V terčovej lukostreľbe sa v kvalifikácii strieľa 6 šípov a, takže strelec ma na svoju sadu 240 sekúnd čo sú 4 minúty.

V prípade terénnej a 3D lukostreľby je čas definovaný inak, je definovaný čas na sadu a to 3 minúty pre terénnu lukostreľbu a 2 minúty pre 3D lukostreľbu počas kvalifikácie.

Všetky pravidlá sú písané s určitým cieľom. Cieľom merania času na streľbu je, aby neprichádzalo k zdržaniu samotnej súťaže. Z tohto dôvodu, aby sme dodržali cieľ vznikajú rôzne postupy k meraniu času na streľbu a aj jeho vynucovanie.

Pri terčovej lukostreľbe je čas presne dodržiavaný, pretože práve strelci zostávajúci dlho na čiare spôsobujú najväčšie zdržania na súťaži a riadime naraz niekoľko desiatok strelcov. V prípade prekročenia časového limitu je strelec potrestaný stratou šípu s najvyššou hodnotou v danej sade, ktorý mu rozhodca označí ako miss – M.

V prípade terénnej a 3D lukostreľby strieľajú súčasne malé skupiny strelcov, maximálne štyria a pravidlá sú iné. Aj z tohto dôvodu je meranie času na streľbu nepovinné a robí sa iba v prípade špecifických situácií.

Tu sú základné pravidlá pre meranie času rozhodcom pri terénnej alebo 3D súťaži:

  • Iba v prípade, že strelec alebo skupina strelcov spôsobuje zbytočné zdržania, či už strelec skupine alebo ostatným skupinám, ktoré spôsobí vytvorenie radu skupín čakajúcich na streľbu bude rozhodca sledovať strelcov a merať čas.
  • Ak strelec prekročí časový limit, bude napomenutý prvým písomným zápisom na zadnú stranu bodovačky. Tento zápis obsahuje číslo terča, čas nameraný strelcovi na vystrelenie príslušného počtu šípov, dátum a čas incidentu a podpis rozhodcu.
  • Ak už strelec alebo skupina dostali prvé písomné varovanie, rozhodca by ich mal sledovať k ďalšiemu terču a merať im čas na tomto terči.
  • V prípade opätovného prekročovania časového limitu a spôsobovania zbytočného zdržania rozhodca napomenie strelca druhým písomným záznamom na zadnú stranu bodovačky.
  • Rozhodca číslo skupiny s druhým napomenutím všetkým ostatným rozhodcom na trati.
  • V prípade, že strelec alebo skupina strelcov na akomkoľvek nasledovnom terči prekročí časový limit stráca šíp s najvyššou bodovou hodnotou v danej sade, ktorý je rozhodca označí ako M.
  • Ak rozhodca kontroluje predchádzajúce napomenutia berú sa do úvahy aj tie z predchádzajúceho dňa v prípade, ak to bola rovnaká fáza súťaže – kvalifikácia, ktorá  sa strieľa dva dni.

Rovnako ako v prípade keď rozhodca posudzuje hodnotu šípu, aj rozhodnutie rozhodcu o zdržaní je konečné a nedá sa namietať.

 

Pri IFAA terénnych alebo 3D súťažiach sa štandardne časový limit na vystrelenie šípov nepoužíva, aj keď tato možnosť existuje. O časovom limite na celý okruh alebo terč môže rozhodnúť „Field Captain“, čo je jeden z funkcionárov IFAA súťaže.

Na súťaži je rozhodujúci počet natiahnutí luku. Strelec má možnosť natiahnuť luk so šípom a opäť ho zložiť 3 krát pre každý šíp. Pri štvrtom natiahnutí luku už musí strieľať, v opačnom prípade sa daný šíp hodnotí ako miss – M. Jediná výnimka z tohto pravidla je vznik nebezpečnej situácie, túto posudzuje vedúci skupiny „Target Captain“ alebo prvý zapisovač ak sa situácia týka vedúceho skupiny.

 

vph