Prednedávnom som bol účastníkom diskusie o výsledovkách lukostreleckých súťaží, skórovaní a povinností strelca, rozhodcu a usporiadateľa súťaže. Celá diskusia začala nepochopením pravidiel a slepým dodržiavaním niečoho, čo bolo interpretované ako všeobecne záväzné pravidlá.

Strelci, rozhodcova aj usporiadatelia súťaže sú viazaní pravidlami a postupmi, ale povinnosti každého z nich sú iné a hoci sa v niektorých momentoch prekrývajú, nie sú identické tak ako sú rôzne aj ich úlohy v priebehu súťaže.

Celý problém sa vo svojej podstate dotýkal skórovania (zapisovania výsledkov) na súťaži podľa pravidiel World Archery (WA). Poďme sa teda pozrieť na to, čo o skórovaní a činnostiach spojených so skórovaním a výsledkami hovoria pravidlá, či už WA alebo predpisy Slovenského lukostreleckého zväzu (SLZ). Pri čítaní samotných pravidiel WA je treba mať stále na pamäti, že WA napísala pravidlá pre podujatia, ktoré sama organizuje, to znamená podujatia najvyššej medzinárodnej úrovne ako sú Majstrovstvá sveta alebo kolá Svetového pohára.

Pravidlá WA sú napísané s určitým cieľom a pri ich interpretácii nie je možné sa striktne držať napísaného textu. Toto je aj úvodom každého školenia rozhodcov, ktoré som robil alebo absolvoval a je to aj v predslove Manuálu rozhodcov.

Ale vo svojej podstate sa v texte hovorí, že pravidlá sú na zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých strelcov tak, aby strelec nezískal neprávom výhodu počas súťaže.

Nebudem hovoriť o posudzovaní hodnoty šípu pretože to je jedinečná úloha v kompetencii rozhodcu kedy rieši výnimočnú situáciu na terčovnici, ale o štandardnom procese skórovania. Napriek tomu by asi pre strelcov bolo vhodné si prečítať článok o posudzovaní hodnoty šípu, predišli by v niektorých prípadoch prekvapeniu a sklamaniu z rozhodnutia rozhodcu.

V texte budem používať časti z oficiálnych pravidiel v anglickom jazyku, čiže pochopenie bude vyžadovať určitú znalosť angličtiny. Budeme pracovať hlavne s knihou 3, WA pravidiel, ktorá pojednáva o terčovej lukostreľbe. WA pod terčovou lukostreľbou chápe aj halovú lukostreľbu.

Let’s begin.

Scorer shall enter onto the scorecards the value of each arrow in descending order as called out by the athlete to whom the arrows belong (or the athlete’s agent). Other athletes on that target shall check the value of each arrow called out and in case of disagreement call the assigned Judge who makes the final decision.

Zapisovateľ, vo väčšine prípadov je to jeden zo strelcov na danej terčovnici, zapisuje hodnotu každého šípu v zostupnom poradí tak ako ich hlási strelec, ktorému šípy patria. Ostatní strelci kontrolujú hodnotu každého šípu a v prípade nesúhlasu zavolajú rozhodcu, aby rozhodol o šípe. Tu často vidíme rôzne diskusie pri terčovnici, ale na rozdiel od terénnej a 3d lukostreľby v prípade nesúhlasu čo i len jedného strelca s hodnotou šípu je potrebné volať rozhodcu.

Relatívne málo textu o zapisovaní hodnôt šípu, ale vystihuje podstatu a to čo je pre strelca dôležité a to sú hodnoty jednotlivých šípov, pretože na základe ich súčtu bude určené poradie strelcov na súťaži. V niektorých prípadoch však samotné dosiahnuté skóre nestačí na určenie poradia, pretože dvaja alebo viacerí strelci dosiahli rovnaké skóre. Historicky to bolo pre WA dôležité, pretože časť súťaže zvaná eliminácie neexistovala alebo sa strieľala iným spôsobom a o víťazovi rozhodovala základná časť súťaže.

WA zaviedla preto dodatočné kritérium pre určenie poradia strelcov s rovnakým skóre a to X a 10 pre terčovú lukostreľbu a 10 a 9 pre halovú lukostreľbu. Eliminácie sa na Olympiáde strieľali po prvý krát v roku 1992 a set systém bol na Olympiáde až v roku 2012.

Uvedené dodatočné kritériá sa používajú na určenie poradia strelcov s rovnakým skóre dodnes. Čo hovoria pravidlá o X, 10 a 9 a poradí strelcov? Vybrané sú z pravidiel iba časti týkajúce sa poradia ak súťaž obsahuje iba kvalifikáciu. 

In the event of a tied score, the ranking of the results shall be determined in the following order. 

Individuals and Teams: 

Outdoors: 

 • Greatest number of 10’s (including inner 10’s); 
 • Greatest number of X’s (inner 10’s); 

Indoors: 

 • Greatest number of 10’s; 
 • Greatest number of 9’s; 

After this, athletes still tied shall be declared equal.

Pre postup do eliminácií sa už systém pomocného kritéria nepoužíva, uskutočňuje sa rozstrel jedným šípom.

Takže pravidlá hovoria o dodatočných kritériách, ale kde ich zobrať ak v časti "Scoring" sa bavíme iba o hodnotách šípov? 

Bodové hodnoty sa zapisujú do bodovačky, ktorá je na to uspôsobená. Zapisovateľ je povinný okrem hodnôt šípov doplniť aj ďalšie údaje a tie svojim podpisom potvrdzuje strelec na znak súhlasu.

Scorecards shall be signed by the scorer and the athlete, indicating that the athlete agrees with the value of each arrow, the sum total, the number of 10’s and the number of X’s (or 9's for indoors). 

Text nám jasne hovorí, strelec podpisom bodovačky súhlasí s nasledovnými hodnotami v bodovačke:

 • Hodnota každého šípu
 • Celkový súčet
 • Počet 10 
 • Počet X alebo 9 v prípade halovej lukostreľby.

Je právom každého strelca si bodovačku predtým než ju podpíše skontrolovať a vyžadovať opravu akejkoľvek hodnoty okrem hodnoty šípu. Je to vo vlastnom záujme strelca, ale nikde sa tu nehovorí o nejakej povinnosti okrem podpisu.   

Pre súťaže registrované v kalendári WA je povinné použitie dvoch bodovačiek a zapisujú aj dvaja strelci aby sa dosiahla krížová kontrola. Aspoň jedna z týchto bodovačiek musí byť papierová. Pravidlá následne určujú ako sa narába v prípade rozdielov v bodovačkách alebo ak v niektorej bodovačke chýbajú dáta.

If there is a discrepancy in the arrow values between an electronic and a paper score card, the paper card will take precedence.

Ak teda elektronická bodovačka má rozdielne bodové hodnoty zásahov s papierovou, platné sú bodové hodnoty zásahov uvedené v papierovej bodovačke.

Dostávame sa k úlohám a povinnostiam organizátora v pravidlách WA. 

The organisers are not required to accept or record scorecards that have not been signed, and/or do not contain the sum total, and/or the number of 10's and/or the number of X's (or 9s for indoor) and/or which contain mathematical errors. 

Čiže, organizátori nemusia prijať alebo zaznamenať bodovačku nepodpísanú, s chýbajúcim celkovým súčtom alebo počtom 10 a X respektíve 9 pre halovú lukostreľbu alebo bodovačku s matematickými chybami.

The organisers or officials are not required to verify the accuracy of any submitted scorecard, however if the organisers or the officials note an error or a missing signature at the time of submission, they will ask the athletes concerned to correct such error and the result as corrected will stand. Organizers may, but are not required to, have a process when the scorecards are submitted by the athletes to attempt to note an error or a missing signature.

Organizátori alebo "officials", čo sú napríklad osoby zodpovedné za spracovanie výsledkov alebo technický delegát nemusia overiť správnosť údajov v bodovačkách, ktoré sú odovzdávané, ale ak zistia chybu v súčtoch alebo chýbajúci podpis, požiadajú strelca o opravu a tento opravený výsledok je následne platný. Organizátor môže ale nemusí mať process na kontrolu chýb v bodovačkách. 

However, athletes are ultimately responsible for their portion of the scorecards and, if a paper scorecard is not submitted or is submitted without the athlete signature and not corrected at the time of submission, the athlete shall be disqualified (individual/team and mixed team where applicable) by the chair of the tournament judge commission. Any such corrections shall occur before the next stage of competition.

Napriek tomu, za bodovačku je konečnom dôsledku zodpovedný strelec. Ak strelec neodovzdá papierovú bodovačku, alebo ju odovzdá bez podpisu, alebo neopravenú ak bol vyzvaný, strelec bude diskvalifikovaný (zo súťaže jednotlivcov, zo súťaže družstiev alebo zmiešaných družstiev) hlavným rozhodcom. Všetky opravy sa musia vykonať pred ďaľšou fázou súťaže.

Aj keď usporiadateľ nerobí kontrolu bodovačiek, je dobré mať v bodovačke všetky údaje pretože v pravidlách sú definované postupy, ako sa vyhodnocuje skóre a poradie strelcov ak je bodovačka nekompletná alebo sú rozdiely medzi dvoma verziami bodovačiek. 

Should a discrepancy be found in the sum total where:

 • two paper scorecards are used, the sum total of the lower arrow scores will be used for the final result; if the score on a single scorecard (and in the case of double scoring, the score is the same on each scorecard), is lower than the actual score, the lower score on the scorecard will be used,

Pri použití dvoch papierových bodovačiek ak celkový súčet nie je rovnaký na oboch bodovačkách, použije sa nižšie skóre. Neberie sa do úvahy, ktoré skóre z dvoch uvedených je správne, ale platí to nižšie, čiže častokrát v neprospech strelca. 

 • one paper scorecard and one electronic scorecard are used, the total of the electronic scorecard will be used for total score, 10s and Xs on the following conditions:
 • a total score has been entered on the manual scorecard so verification is possible;
 • in case no 10s and Xs (9s for indoor) are entered on the manual scorecard, no 10s and Xs (9s for indoor) are registered;
 • in case no total score is entered on the manual scorecard when it is submitted to the results team, then the athlete shall be disqualified (individual/team and mixed team where applicable).

Ak sa používa papierová a elektronická bodovačka, tak ako výsledné hodnoty súčtov sa použijú hodnoty z elektronickej verzie, kde je predpoklad správnych výsledkov. Toto dáva strelcovi výhodu ak aj spravil na papierovej bodovačke matematickú chybu. Aby ale túto výhodu mohol využiť je potrebné aby boli splnené nasledovné podmienky:

Papierová bodovačka obsahuje celkový súčet bodových hodnôt – nástrel. 

Rovnako musí obsahovať hodnoty X, 10 a prípadne 9 pre halovú lukostreľbu. Ak tieto na bodovačke nie sú uvedené, strelcovi sa do výsledkov nezapočítajú. Bude teda mať vo výsledkovej listine celkový dosiahnutý nástrel ale 0 „10“ a „X“ alebo „9“. Čiže aj pri určovaní poradia pri rovnosti skóre bude v nevýhode.

Ak na bodovačke nie je celkové skóre v momente kedy sa bodovačka dostane k spracovateľovi výsledkov, strelec je diskvalifikovaný v súťaži jednotlivcov aj družstiev danej súťaže. 

Tu máme príklad minimalistickej bodovačky podľa pravidiel World Archery. Napriek tomu, že vyzerá zvláštne, obsahuje všetky predpísané údaje.

 

Toto sú pravidlá WA. Pravidlá SLZ  - Súťažný poriadok a Dodatok súťažného poriadku zápis skóre strelcom a prácu rozhodcu nijako neupravujú. K samotnému zapisovaniu a odovzdávaniu výsledkov vyšlo usmernenie komisie rozhodcov, zverejnené 03. augusta 2020, ktoré navyše k pravidlám WA požaduje aby v bodovačke boli aj súčty jednotlivých sád a definuje aj postup pri zistení chyby.  

Čiže, aby sme to zhrnuli, za svoju bodovačku je plne zodpovedný strelec a je v jeho záujme, aby bola precízne vyplnená a obsahovala všetky údaje, ktoré pravidlá definujú a ktoré potvrdzujete svojím podpisom. Penalizácia môže byť od straty pozície až po diskvalifikáciu. 

Poznám osobne strelcov, ktorí podpisom zlého súčtu na bodovačke stratili body oproti skutočnému nástrelu. Rovnako poznám strelcov, ktorí sa vďaka chybe nedostali do eliminácií a takouto chybou zapríčinili nepostúpenie do eliminácií aj svojmu družstvu.

 

vph