Základné pojmy, ktoré v antidopingových pravidlách vyjadrujú poskytovanie biologickej vzorky za účelom zisťovania prítomnosti zakázaných látok.

Pojem "dopingová kontrola" znamená podľa Svetového antidopingového kódexu nielen samotný odber vzorky moču na športovisku, ako sa to často interpretuje, ale sú to všetky kroky a procesy od plánovania testov až po konečné rozhodnutie a všetkých odvolaní vrátane všetkých krokov a procesov, ako napríklad poskytovanie informácií o pobyte športovca, odber vzoriek a nakladanie s nimi, analýza v laboratóriu, terapeutické výnimky, nakladanie s výsledkami a pojednávania.

Činnosť komisárov dopingovej kontroly na športovisku (alebo na inom mieste pri mimo súťažnej dopingovej kontrole) vyjadruje pojem "odber vzorky", ktorý je definovaný ako všetky postupné činnosti priamo týkajúce sa športovca od prijatia oznámenia až do doby, kedy športovec po poskytnutí vzorky opustí stanicu dopingovej kontroly.

"Poskytnutie vzorky" je samotné odovzdanie alebo odobratie vzorky moču alebo krvi do odberovej súpravy.

"Testovanie" je časť procesu dopingovej kontroly zahŕňajúca plánovanie odberu vzoriek, priebeh odberu vzoriek, nakladanie so vzorkami a transport vzoriek do laboratória.

Dopingová kontrola štandardne je zameraná na zisťovanie prítomnosti zakázaných látok a/alebo použitia zakázaných metód v tele športovca.

Postup pri vykonávaní dopingovej kontroly je v športovo-technickej rovine vyjadrený Svetovým antidopingovým kódexom WADA a jeho Medzinárodnou normou pre testovanie.

"TUE - terapeutická výnimka". Niekedy je pre športovca nevyhnutné užiť zakázanú látku alebo použiť zakázanú metódu na liečbu zdravotného stavu. Terapeutická výnimka umožňuje športovcovi užiť zakázanú látku/metódu za terapeutickým účelom.

Agentúra zabezpečuje vykonanie dopingovej kontroly počas súťaže (súťažná dopingová kontrola - ICT ) a/alebo mimo súťaž (mimo súťažná dopingová kontrola - OOCT).

O vykonaní súťažnej alebo mimo súťažnej dopingovej kontroly v Slovenskej republike rozhoduje s výhradnou právomocou Antidopingová agentúra SR v súlade s národným antidopingovým programom. Súťažná dopingová kontrola sa vykonáva na základe žiadosti národného športového zväzu alebo medzinárodnej športovej federácie alebo z vlastného rozhodnutia ADASR.

Zoznam zakázaných látok