World Archery

Pri súťažiach v lukostreľbe podľa pravidiel World Archery je definovaný čas ktorý má strelec k dispozícii na vystrelenie príslušného počtu šípov. Napríklad v terčovej a halovej lukostreľbe je to počas kvalifikácie a eliminácii ak sa nestrieľajú alternatívnym spôsobom 40 sekúnd na šíp. Z tohto času a počtu šípov pre danú súťaž, vieme povedať koľko času má strelec k dispozícii. V terčovej lukostreľbe sa v kvalifikácii strieľa 6 šípov a, takže strelec ma na svoju sadu 240 sekúnd čo sú 4 minúty.

V prípade terénnej a 3D lukostreľby je čas definovaný inak, je definovaný čas na sadu a to 3 minúty pre terénnu lukostreľbu a 2 minúty pre 3D lukostreľbu počas kvalifikácie.

Všetky pravidlá sú písané s určitým cieľom. Cieľom merania času na streľbu je, aby neprichádzalo k zdržaniu samotnej súťaže. Z tohto dôvodu, aby sme dodržali cieľ vznikajú rôzne postupy k meraniu času na streľbu a aj jeho vynucovanie.

Pri terčovej lukostreľbe je čas presne dodržiavaný, pretože práve strelci zostávajúci dlho na čiare spôsobujú najväčšie zdržania na súťaži a riadime naraz niekoľko desiatok strelcov. V prípade prekročenia časového limitu je strelec potrestaný stratou šípu s najvyššou hodnotou v danej sade, ktorý mu rozhodca označí ako miss – M.

V prípade terénnej a 3D lukostreľby strieľajú súčasne malé skupiny strelcov, maximálne štyria a pravidlá sú iné. Aj z tohto dôvodu je meranie času na streľbu nepovinné a robí sa iba v prípade špecifických situácií.

Tu sú základné pravidlá pre meranie času rozhodcom pri terénnej alebo 3D súťaži:

  • Iba v prípade, že strelec alebo skupina strelcov spôsobuje zbytočné zdržania, či už strelec skupine alebo ostatným skupinám, ktoré spôsobí vytvorenie radu skupín čakajúcich na streľbu bude rozhodca sledovať strelcov a merať čas.
  • Ak strelec prekročí časový limit, bude napomenutý prvým písomným zápisom na zadnú stranu bodovačky. Tento zápis obsahuje číslo terča, čas nameraný strelcovi na vystrelenie príslušného počtu šípov, dátum a čas incidentu a podpis rozhodcu.
  • Ak už strelec alebo skupina dostali prvé písomné varovanie, rozhodca by ich mal sledovať k ďalšiemu terču a merať im čas na tomto terči.
  • V prípade opätovného prekročovania časového limitu a spôsobovania zbytočného zdržania rozhodca napomenie strelca druhým písomným záznamom na zadnú stranu bodovačky.
  • Rozhodca číslo skupiny s druhým napomenutím všetkým ostatným rozhodcom na trati.
  • V prípade, že strelec alebo skupina strelcov na akomkoľvek nasledovnom terči prekročí časový limit stráca šíp s najvyššou bodovou hodnotou v danej sade, ktorý je rozhodca označí ako M.
  • Ak rozhodca kontroluje predchádzajúce napomenutia berú sa do úvahy aj tie z predchádzajúceho dňa v prípade, ak to bola rovnaká fáza súťaže – kvalifikácia, ktorá  sa strieľa dva dni.

Rovnako ako v prípade keď rozhodca posudzuje hodnotu šípu, aj rozhodnutie rozhodcu o zdržaní je konečné a nedá sa namietať.

 

IFAA

Pri terénnych alebo 3D súťažiach podľa pravidiel IFAA sa štandardne časový limit na vystrelenie šípov nepoužíva, aj keď tato možnosť existuje. O časovom limite na celý okruh alebo terč môže rozhodnúť „Field Captain“, čo je jeden z funkcionárov IFAA súťaže.

Na súťaži je rozhodujúci počet natiahnutí luku. Strelec má možnosť natiahnuť luk so šípom a opäť ho zložiť 3 krát pre každý šíp. Pri štvrtom natiahnutí luku už musí strieľať, v opačnom prípade sa daný šíp hodnotí ako miss – M. Jediná výnimka z tohto pravidla je vznik nebezpečnej situácie, túto posudzuje vedúci skupiny „Target Captain“ alebo prvý zapisovač ak sa situácia týka vedúceho skupiny.

 

HDH IAA

Čas na vystrelenie šípu podľa pravidiel HDH je 90 sekúnd. V prípade finále je čas na vystrelenie jedného šípu 60 sekúnd a streľba je riadená zvukovými signálmi.

Pre zachovanie plynulosti súťaže HDH definuje čas na zapísanie zásahov, hlavne aby sa obmedzil čas kedy strelci počas zapisovania šípy, ktoré netrafili zviera. Čas na zapísanie zásahov je 150 sekúnd.

 

vph