Terénna a 3D lukostreľba sú dve lukostrelecké disciplíny, kde sa na rozdiel od terčovej lukostreľby stretneme so streľbou na neznáme vzdialenosti. Aby sme teda vedeli si nastaviť zameriavač alebo polohu prstov pre stringwalking, potrebujeme čo najpresnejšie určiť vzdialenosť k terču.

Pre odhad vzdialenosti je možné využiť viacero metód a postupov, ktoré nám túto činnosť uľahčujú. Dôležitým aspektom pri odhade vzdialenosti je aj pozornosť v teréne, všímanie si detailov a samozrejme znalosť pravidiel.

Z pravidiel je potrebné vedieť povolené vzdialenosti terčov. V 3D lukostreľbe máme minimálnu vzdialenosť pre kladkový luk 5 metrov a maximálnu vzdialenosť 45 metrov. Iné divízie majú iné vzdialenosti a každý strelec sa musí naučiť tie svoje. V terénnej lukostreľbe je pre každú veľkosť terča iná maximálna a minimálna vzdialenosť, pre 20 cm terč (trojičky, ináč nazývané holuby alebo bunnies) je minimálna vzdialenosť 10 metrov maximálna 15. Ak teda viem toto, odhad už robíme iba z obmedzeného rozsahu. Pre 60 centimetrový terč je to 20 až 35 metrov.

Takže prvá vec, ktorú musíme zvládnuť je určiť veľkosť terča. Pre terénu lukostreľbu máme 4 veľkosti terča – 20, 40, 60 a 80 cm. Prvé dva sú jasné, holubov budú na terčovnici 4 stĺpce po 3 terčíky, a 40 cm budú 4 rovnaké terče. Problém býva rozlíšiť či je na terčovnici 60 cm alebo 80 cm terč.
Tu nám môže pomôcť ak sa pri terči pohybujú strelci predchádzajúcej skupiny, a porovnáme veľkosť terča s postavou strelca.

Ak sme si istí, že usporiadateľ používa jeden typ terčovníc, môže nám pomôcť aj to, ako terč prekrýva terčovnicu.

Určenie veľkosti 3D terča vyžaduje od strelca viac prípravy. Výrobcovia 3D terčov poskytujú rozmery ich terčov, takže je potrebné sa naučiť naspamäť niekoľko desiatok zvierat a ich veľkostí. 

 

Tu je niekoľko spôsobov odhadu vzdialenosti podľa manuálu World Archery k terénnej lukostreľbe.

10 metrová metóda

Predpokladom je vedieť čo najpresnejšie odhadnúť 10 metrov v rôznom teréne.
Nájdite si bod pred terčom, ktorý je od Vás 10 metrov. V duchu si premietnite túto vzdialenosť toľkokrát, aby ste sa dostali k terču.


Metóda stredového bodu

Kratšie vzdialenosti vieme odhadnúť ľahšie. Rozdeľte vzdialenosť medzi vami a terčovnicou na polovice. Odhadnite polovičnú vzdialenosť a vynásobte dvomi.

 

Sovia metóda

Táto metóda má význam ak nevidíte terén pred terčom. Nájdite si bod pred terčom, ktorý použijete ako zámerný bod a odhadnite vzdialenosť pre k nemu. Môže to byť kameň, krík alebo konár. Zapamätajte si ako sa tento bod premieta na terč. Teraz nakloňte hlavu postupne doľava a doprava a sledujte ako so relatívne hýbe tento bod voči terču. Ak sa hýbe málo, vzdialenosť od vášho bodu k terču je krátka, ak sa pohybuje podobne ako vaša hlava, bod je približne uprostred ak sa pohybuje veľa, tak je vzdialenosť od bodu k terču väčšia ako od bodu k vám.

 

Pri využití týchto metód ma zmysel poznať aj maximálne a minimálne vzdialenosti iných divizií a vekových kategórií. Ak si ich neviete zapamätať, môžete použiť ťahák. Pravidlá World Archery hovoria, že môžete mať počas súťaže so sebou kópiu pravidiel alebo ich časti. 

 

Dá sa to odhadnúť presnejšie? Áno. Napriek tomu, že sa hovorí o odhade vzdialenosti, jedná sa skôr o jej meranie. Nepoužijeme pri tom pásmo alebo merač vzdialenosti ale nejakú časť luku.

V terénnej lukostreľbe, kde sa používajú terče známych priemerov, možno vzdialenosť priamo zmerať porovnaním rozmeru terča s rozmerom niektorej súčasti luku. Strelci z kladkových a olympijských lukov obvykle používajú na porovnanie krúžok zameriavača, u holého luku môžeme použiť napríklad hrúbku luku v oblasti okna, hrúbku opierky šípu (buttonu), priemer hrotu šípu a podobne.
Tu treba hneď pripomenúť, že podľa pravidiel World Archery nie je dovolené primontovať na luk akékoľvek zariadenie slúžiace na odhad vzdialenosti, ani upraviť niektorú časť luku špeciálne za účelom odhadu vzdialenosti. Môžeme však využiť ľubovoľnú neupravenú časť luku alebo šípu a takisto aj hociktorú časť tela (napríklad prst). Pravidlá takisto umožňujú zložiť namierený luk bez výstrelu, a tým prvé mierenie použiť na zmeranie vzdialenosti.

 

Ako na to?

Princíp metódy opíšeme na zameriavači, postup je však identický aj pri použití inej časti luku alebo šípu. Predstavme si, v kruhu zameriavača vidíme presne polovicu 40 cm terča pri jeho vzdialenosti 10 m. Táto situácia je znázornená na ľavom obrázku. Je zrejmé, že pri vzdialenosti terča 20 m  v zameriavači uvidíme práve celý terč – stredný obrázok. Pri zmene vzdialenosti z 10 m na 20 m sa z terča odkrylo všetkých 5 rovnako širokých bodovacích zón (jedna žltá a 4 čierne). Na jednu zónu teda pripadajú 2 m.

 

Ak teda vidíme zameriavači situáciu znázornenú na pravom obrázku (7 odkrytých zón), vzdialenosť terča je 7 x 2 m = 14 m. Pri precíznom odhade na pol zóny je presnosť metódy asi 1 m. Pri väčších vzdialenostiach je presnosť proporcionálne nižšia.

V 3D lukostreľbe vieme využiť obdobne túto istú metódu a naučené veľkosti zvierat.V prípade streľby z holého luku využívame prirodzené sfarbenie madla, širku madla alebo závity na buttone. Tu to vyžaduje viac praxe a skúšania.

 

vph

F. Kundracík, záverečné práca pre získanie kvalifikácie trénera I. stupňa

FITA Field Archery Guidelines