Na Slovensku je zaužívaný názov olympijský luk, aj keď lepší preklad je zvratný luk. 

Tu nájdete krátke video kde vás kontrolou zvratného luku stručne prevedie medzinárodný rozhodca Graham POTTS. 

Definícia pochádzajúca zo slovenskej verzie pravidiel je relatívne stará takže budeme vychádzať z aktuálnej verzie pravidiel World Archery (kniha 3 pravidiel WA – Target Archery). Časť textu bude v angličtine s voľným prekladom aby zostal zachovaný originálny význam pravidiel. Pri definícii luk rozložíme do jeho jednotlivých častí.

 

Luk 

A bow of any type provided it complies with the common meaning of the word "bow" as used in target archery, that
is, an instrument consisting of a handle (grip), riser (no shoot-through type) and two flexible limbs each ending in a
tip with a string nock. The bow is braced for use by a single string attached directly between the two string nocks, and in operation is held in one hand by its handle (grip) while the fingers of the other hand draw and release the string.

 • Multi-coloured bow risers and trademarks located on the inside of the upper and lower limb or on the riser are
  permitted.
 • Risers including a brace are permitted provided the brace does not consistently touch the athlete’s hand or wrist.

Luk akéhokoľvek typu za predpokladu, že zodpovedá zmyslu slova luk ako sa používa v terčovej lukostreľbe, čo je nástroj pozostávajúci z rúčky (grip), madla (riser) (nie typu umožňujúcemu streľbu otvorom skrz stred luku) a dvoch flexibilných ramien (limbs) zakončených špičkou a zárezom pre uchytenie očiek tetivy (tip with string nock). Luk je pre použitie napnutý (braced) pomocou jednej tetivy pripevnenej priamo medzi dva zárezy ramien a pri činnosti je držaný jednou rukou za rúčku, zatiaľ čo prsty druhej ruky naťahujú a vypúšťajú tetivu.

 • Viacfarebné stredy lukov a obchodné značky umiestnené na vnútorných stranách ramien luku alebo strede sú povolené.
 • Stredy s výstužami (luk ako napríklad Hoyt Formula ION-X) sú povolené za predpokladu, že sa o výstuž trvalo neopiera ruka alebo zápästie súťažiaceho.

 

Tetiva 

A bowstring of any number of strands.

 • Which may be of different colours and of the material chosen for the purpose. It may have a centre serving to accommodate the drawing fingers, a nocking point to which may be added serving(s) to fit the arrow nock as necessary, and, to locate this point, one or two nock locators may be positioned. At each end of the bowstring there is a loop which is placed in the string nocks of the bow when braced. In addition one attachment is permitted on the string to serve as a lip or nose mark. The serving on the string shall not end within the athlete’s vision at full draw. The bowstring shall not in any way assist aiming through the use of a peephole, marking, or any other means.

Tetiva (bowstring) z ľubovoľného počtu vlákien.

 • Ktoré môžu byť rôznofarebné a z materiálu zvoleného pre tento účel. Môže mať stredovú omotávku (centre serving) slúžiacu na uchopenie prstami naťahujúcej ruky, lôžko (nocking point) ku ktorému možno pridať vlákna, aby končík šípu (arrow nock) sadol podľa potreby a na vyznačenie lôžka môžu byť umiestnené jeden alebo dva ukazovatele. Na každom konci tetivy je očko (loop), ktorým sa tetiva uchytáva do zárezov ramien pri napnutom (braced) luku. Navyše je povolený jeden prídavný bod (attachment) na tetive, ktorý slúži ako značka pre polohu nosa alebo pier. Omotávka na tetive nesmie končiť v zornom poli súťažiaceho pri plnom náťahu. Tetiva nesmie akýmkoľvek spôsobom pomáhať pri mierení pomocou použitia priehľadu, značky alebo iným spôsobom.

O tetive podrobnejšie píšeme tu.

 

Základka a opierka šípu

An arrow rest, which can be adjustable.

 • Any moveable pressure button, pressure point or arrow plate may be used on the bow provided they are not electric or electronic and do not offer any additional aid in aiming. The pressure point may not be placed any further back than 4cm (inside) from the throat of the handle (pivot point) of the bow.

Základka šípu, ktorá môže byť nastaviteľná.

 • Akákoľvek polohovateľná bočná opierka šípu za predpokladu, že nie je elektrická alebo elektronická a neposkytuje žiadnu pomoc pri mierení. Dotykový bod šípu nemožno umiestniť dozadu ďalej ako 4 cm zvnútra z úžľabia rúčky (pivot point) luku.

 

Indikátor náťahu

One draw check indicator, audible and/or visual may be used provided it is not electric or electronic.

Jeden indikátor náťahu, zvukový a/alebo vizuálny, za predpokladu, že nie je elektrický alebo elektronický.

Na Slovensku je zaužívaný pojem klapačka (clicker). Tento výraz ale popisuje špecifické zariadenie, ktoré indikuje správny náťah zvukovým signálom (klapnutím). Existujú aj zariadenia, ktoré indikujú správny náťah len vizuálne.

Mieridlá

A bow sight is permitted, but at no time may more than one such device be used.

 • It shall not incorporate a prism, lens, or any other magnifying device, levelling, electric or electronic devices nor shall it provide for more than one sighting point.
 • The overall length of the sighting circle or point (tunnel, tube, sighting pin or other corresponding extended component) shall not exceed 2cm in the line of vision of the athlete.
 • A sight may be attached to the bow for the purpose of aiming and which may allow for windage adjustment as well as an elevation setting. It is subject to the following provisions:
  • A bow sight extension is permitted;
  • A plate or tape with distance marking may be mounted on the sight as a guide for marking, but shall not in any way offer any additional aid;
  • The sight point may be a fibre optic sight pin. The total length of the fibre optic pin may exceed 2cm, provided that one end is attached outside the athlete’s line of vision at full draw, while the part within the athlete’s line of vision does not exceed 2cm in a straight line before bending. It can only provide one illuminated aiming spot at full draw;
  • The fibre optic pin is measured independently of the tunnel.

Je povolený zamerievač (sight), ale nikdy nesmie byť používané viac ako jedno takéto zariadenie.

 • Nesmie obsahovať hranol, šošovku, alebo akékoľvek iné zväčšujúce zariadenie, vyrovnávajúce, elektrické alebo elektronické zariadenie a nesmie poskytnúť viac ako jeden zameriavací bod.
 • Celková dĺžka zameriavacieho priezoru (tunel, rúrka, zameriavací bod a / alebo zodpovedajúca iná predĺžená súčasť) neprekročí 2 cm v priamej línii videnia súťažiaceho.
 • Zameriavač môže byť pripojený k luku*, a môže umožňovať nastavenie stranovej korekcie rovnako ako úpravu nastavenia zdvihu. Toto ale podlieha nasledujúcim pravidlám:
  • Je povolené predĺženie zameriavača;
  • Doštička alebo pásik s označením vzdialenosti môže byť namontovaný na luk ako návod pre značenie vzdialeností, ale nesmie poskytovať akýkoľvek ďalší pomocný prostriedok;
  • Zameriavací bod môže byť typu optického. Celková dĺžka optického vlákna m;6e prekročiť 2 cm za predpokladu, že jeden koniec je pripojený mimo zorného poľa strelca pri plnom náťahu, zatiaľ čo časť v zornom poli strelca neprekročí 2 cm v priamej línii pred ohybom. Pri plnom náťahu môže poskytnúť len jeden osvetlený zámerný bod.
  • Dĺžka optického vlákna sa meria nezávisle od trubice zameriavača. Viac informácií nájdete v nasledovnej interpretácii.

* Nie vždy bol zameriavač pripevnený k luku. Tak ako pri streľbe z holého luku sa mieri pomocou hrotu šípu sa tento systém používal aj pri terčovej lukostreľbe. Hrot šípu je pri streľbe stále na tom istom mieste ale ako druhá časť mieridla slúžil bod, ktorý si strelec vhodne umiestnil na plochu pred terčovnicu.

 

Stabilizátory

Stabilisers and torque flight compensators on the bow are permitted.

 • They may not:
  • Serve as a string guide;
  • Touch anything but the bow;
  •  Represent any danger or obstruction to other athletes.

Stabilizátory a torzné kompenzátory výstrelu na luku sú povolené.

 • Ale nesmú:
  • Slúžiť ako vodítko tetivy;
  • Dotýkať sa ničoho iného ako luku;
  • Predstavovať akékoľvek nebezpečenstvo alebo prekážku iným súťažiacim na streleckej čiare.

Ak teda používate bočné stabilizátory, nemali by mať na šírku viac ako 80 cm.

 

Šípy

Na tému je k dispozícii samostatný článok, kde sa zaoberáme šípmi aj pre ostatné divízie.

 

Chránič prstov *

Finger protection in the form of finger tape, shooting glove (wrist strap allowed), finger tab or a combination of finger protection to draw and release the bowstring is permitted, provided they do not incorporate any device that assists the athlete to draw and release the bowstring.

 • Finger protection may incorporate an anchor plate for anchoring, thumb or finger rests for non-drawing fingers, finger straps around fingers to secure finger protection to the hand, finger separator between fingers to prevent pinching the arrow, tab plate/s for securing tab materials/layers together and plate extensions for consistent hand placement may be used. Finger protection may be made of any number of layers and material. No part of the finger protection may extend around the hand between thumb and fingers or beyond the wrist joint or restrict wrist movement. On the bow hand an ordinary glove, mitten or similar item may be worn but shall not be attached to the grip of the bow.

Chrániče prstov vo forme pásky na prsty, strelecká rukavica (povolené je uchytenie okolo zápästia) strelecká tabka alebo kombinácia na ochranu prstov pre naťahovanie a uvoľnenie tetivy sú povolené za predpokladu, že nezahŕňajú žiadne zariadenie, ktoré súťažiacemu pomáhajú naťahovať a vypúšťať tetivu.

 • Ochrana prstov môže obsahovať kotviacu doštičku (anchor plate), opierku pre palec alebo prsty nenaťahujúce tetivu, pásku okolo prstov, ktorá upevňuje chránič k ruke, oddeľovač (spacer) medzi prstami zabraňujúci stlačeniu šípu, doštičku alebo doštičky, ktoré spevňujú materiál alebo jeho vrstvy a predlženie tejto doštičky pre dosiahnutie konzistentnej pozície ruky. Ochrana prstov môže byť z ľubovoľného počtu vrstiev a materiálu. Žiadna časť ochrany prstov nesmie byť rozšírená medzi palec a prsty alebo za úroveň kĺbu zápästia (wrist joint) a nesmie obmedzovať pohyb zápästia. Ruka držiaca luk môže byť navlečená v štandardnej rukavici, palčiaku alebo v niečom podobnom, ale toto nesmie byť pripevnené k rúčke luku.

 

* K chrániču prstov pripravujeme samostatný článok, ktorý bude pre všetky divízie.

 

Lukostrelec okrem samotného luku a šípov používa ešte ďalšie vybavenie, to je stručne popísané v nasledujúcich dvoch odsekoch. Je potrebné si ale uvedomiť, že náradie a vybavenie lukostrelca je v knihách pravidiel World Archery popísané v závislosti od typu súťaže a preto môžu byť rozdiely v povolenom náradí a vybavení pre tú istú divíziu pre terčovú, terénnu a 3D lukostreľbu. Príkladom môže byť napríklad ďalekohľad s premenlivým zväčšením. V terčovej lukostreľbe ho môžete ľubovoľne používať ale pre súťaž v terénnej lukostreľbe pri streľbe na neznáme vzdialenosti vám ho rozhodca nedovolí použiť, nakoľko je možné takto merať vzdialenosti.

 

Optika

Binoculars, scopes and other visual aids may be used for spotting arrows:

 • Provided they are not used for ranging or represent any obstruction to other athletes.
 • Scopes shall be adjusted so the highest portion of the scope is no higher than the armpit of the athletes.
 • Prescription glasses, shooting spectacles and sunglasses may be used. None of these may be fitted with micro-hole lenses, or similar devices, nor may they be marked in any way that can assist in aiming.
 • Should the athlete need to cover the non-sighting eye and or glasses lens, film or tape may be used to obscure vision, or an eye patch may be used.

Je povolený binokulár, ďalekohľad alebo iná vizuálna pomôcka pre kontrolu zásahov (spotting arrows). Ďalekohľad nesmie byť použitý na meranie vzdialenosti alebo byť prekážkou pre iného strelca. Ak teda používate ďalekohľad so statívom, vy aj statív sa musíte zmestiť do vám vyhradeného priestoru, čo je na súťaži 80 cm. Ak strelec, ktorý strieľa v druhej rade na vašom mieste má dojem, že váš ďalekohľad mu zavadzia môže vás požiadať aby ste ho po streľbe dali preč alebo vám ho odsunie keď príde na streleckú čiaru.

Ďalekohľad so statívom by mal byť nastavený tak, aby nebol vyššie ako pazucha strelca. Toto pravidlo budú rozhodcovia kontrolovať hlavne v prípade, že očakávajú televízny prenos.

Dioptrické, strelecké alebo slnečné okuliare môžete používať. Nesmú ale za žiadnych okolností obsahovať pomôcky alebo značky, ktoré by slúžili pri mierení.

To znamená, že aj tu nájdete výnimky, ktoré nie sú povolené.

Ak strelec potrebuje prekryť oko ktorým nemieri, môže použiť kryt alebo pásku na okuliare alebo pásku na oko.


Príslušenstvo

Accessories are permitted:

 • Including arm guard, chest protector, bow sling, finger sling, belt, hip or ground quiver. Devices to raise a foot/feet or part thereof, attached or independent of the shoe, are permitted provided they do not present an obstruction to other athletes at the shooting line/peg or protrude more than 2cm past the footprint of the shoe. Wind indicators (non- electric or non-electronic) may be attached to the equipment (e.g. light ribbons).

Povolené príslušenstvo:

 • Chránič ruky, chránič hrude, šnúrka na luk alebo šnúrka na prsty zabraňujúca vypadnutiu luku po výstrele. Pre terčovú lukostreľbu je povolený tulec na opasok alebo stojan na šípy. Môžete použiť podložku nohy ak nie je prekážkou ostatným strelcom na streleckej čiare a jej plocha nepresahuje obrys vašej topánky o viac ako 2 cm. Môžete použiť neelektrický alebo neelektronický indikátor vetra, čo môže byť šnúrka alebo páska pripevnená k náradiu. Ak používate takéto niečo pripevnené k stabilizátoru, nemalo by to zasahovať do zorného poľa strelcov na streleckej čiare vedľa vás.

 

Interpretácie

Viacero základok na madle 

Je možné použiť viacero základok na madle. 

 

Arrow rest shown in the photo is legal in the Recurve and Barebow divisions.

 

Základka s vrchným aj spodným ramienkom

Je možné použiť základku, ktorá má vrchné aj spodné ramienko čím fixuje šíp zo všetkých strán.

 

Under this rule, any arrow rest is legal in the Recurve and Bare Bow divisions as long as it is within 4 cm (2 cm for Bare Bow) inside of the pivot point of the grip, does not offer an additional aid in aiming and is not electric or electronic.

Podobné rozhodnutie je aj pre Whisker Biscuit základku. "Whisker Biscuit" arrow rest is legal in the Recurve Division. 

 

Obmedzenie pohyblivosti kĺbov.

Tak ako chránič prstov ani rôzne zdravotné pomôcky nesmú obmedzovať pohyblivosť kĺbov, hlavne čo sa týka zápestia a lakťa ruky držiacej luk. Výnimkou sú zravotne znevýhodnení strelci, ktorí takúto pomôcku majú zapísanú v klasifikačnej karte.

Brace that would in any way aid in supporting the bow arm is not legal.

 

Zadný stabilizátor na hornej časti madla.

Je možné použiť ale pri posudzovaní je nutné brať do úvahy, či nie je v zornom poli strelca, tak aby mohol slúžiť ako pomôcka pri mierení.

 

It is the unanimous opinion of the Technical Committee that the stabiliser and attachment system shown in the attached photos is legal for the recurve division.

 

Hranatý priezor zameriavača alebo zvislá čiara v priezore.

Ak keď z prvého pohľadu sú tieto dve veci podobné, rozhodnutie o legalite náradia pre olympíjsky luk sú odlišné. Zatiaľ čo hranatý priezor je povolený pre terénnu lukostreľbu na známe i neznáme vzdialenosti,  druhý nie je povolený ani pre terčovú ani pre terénnu lukostreľbu.

 

Square Sight is legal for the Recurve divisions in Field Archery.

The vertical line in the aperture could be used as a means of leveling.

 

vph